Tham quan nhà máy

Stato và rôto

Stator and rotor (1)
Stator and rotor (2)
Stator and rotor (3)
Stator and rotor (4)

họp báo

Press conference (1)
Press conference (2)
Press conference (3)
Press conference (4)

Nhà máy công ty

Company factory (1)
Company factory (2)
Company factory (3)
Company factory (4)

Quy mô sản xuất

Production scale (1)
Production scale (2)
Production scale (3)
Production scale (4)

Buổi triển lãm

Exhibition (1)
Exhibition (2)
Exhibition (3)
Exhibition (4)

Buồng

Cabinet (1)
Cabinet (2)
Cabinet (3)
Cabinet (4)

hội,, tổ hợp

Assembly
Assembly (1)
Assembly (2)
Assembly (3)