ทัวร์โรงงาน

สเตเตอร์และโรเตอร์

Stator and rotor (1)
Stator and rotor (2)
Stator and rotor (3)
Stator and rotor (4)

แถลงข่าว

Press conference (1)
Press conference (2)
Press conference (3)
Press conference (4)

โรงงานของ บริษัท

Company factory (1)
Company factory (2)
Company factory (3)
Company factory (4)

ขนาดการผลิต

Production scale (1)
Production scale (2)
Production scale (3)
Production scale (4)

นิทรรศการ

Exhibition (1)
Exhibition (2)
Exhibition (3)
Exhibition (4)

คณะรัฐมนตรี

Cabinet (1)
Cabinet (2)
Cabinet (3)
Cabinet (4)

การชุมนุม

Assembly
Assembly (1)
Assembly (2)
Assembly (3)