කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

ස්ටේටරය සහ රෝටර්

Stator and rotor (1)
Stator and rotor (2)
Stator and rotor (3)
Stator and rotor (4)

පුවත්පත් සාකච්ඡාව

Press conference (1)
Press conference (2)
Press conference (3)
Press conference (4)

සමාගම් කර්මාන්ත ශාලාව

Company factory (1)
Company factory (2)
Company factory (3)
Company factory (4)

නිෂ්පාදන පරිමාණය

Production scale (1)
Production scale (2)
Production scale (3)
Production scale (4)

ප්රදර්ශනය

Exhibition (1)
Exhibition (2)
Exhibition (3)
Exhibition (4)

මණ්ඩල

Cabinet (1)
Cabinet (2)
Cabinet (3)
Cabinet (4)

එකලස් කිරීම

Assembly
Assembly (1)
Assembly (2)
Assembly (3)