د فابریکې سفر

سټیټر او روټر

Stator and rotor (1)
Stator and rotor (2)
Stator and rotor (3)
Stator and rotor (4)

رسنیزه غونډه

Press conference (1)
Press conference (2)
Press conference (3)
Press conference (4)

د شرکت فابریکه

Company factory (1)
Company factory (2)
Company factory (3)
Company factory (4)

د تولید کچه

Production scale (1)
Production scale (2)
Production scale (3)
Production scale (4)

نندارتون

Exhibition (1)
Exhibition (2)
Exhibition (3)
Exhibition (4)

کابینه

Cabinet (1)
Cabinet (2)
Cabinet (3)
Cabinet (4)

مجلس

Assembly
Assembly (1)
Assembly (2)
Assembly (3)