စက်ရုံခရီးစဉ်

Stator နှင့်ရဟတ်

Stator and rotor (1)
Stator and rotor (2)
Stator and rotor (3)
Stator and rotor (4)

သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

Press conference (1)
Press conference (2)
Press conference (3)
Press conference (4)

ကုမ္ပဏီစက်ရုံ

Company factory (1)
Company factory (2)
Company factory (3)
Company factory (4)

ထုတ်လုပ်မှုစကေး

Production scale (1)
Production scale (2)
Production scale (3)
Production scale (4)

ပြပွဲ

Exhibition (1)
Exhibition (2)
Exhibition (3)
Exhibition (4)

ကက်ဘိနက်

Cabinet (1)
Cabinet (2)
Cabinet (3)
Cabinet (4)

ညီလာခံ

Assembly
Assembly (1)
Assembly (2)
Assembly (3)