ທົວໂຮງງານ

Stator ແລະ rotor

Stator and rotor (1)
Stator and rotor (2)
Stator and rotor (3)
Stator and rotor (4)

ກອງປະຊຸມຂ່າວ

Press conference (1)
Press conference (2)
Press conference (3)
Press conference (4)

ໂຮງງານຂອງບໍລິສັດ

Company factory (1)
Company factory (2)
Company factory (3)
Company factory (4)

ຂະ ໜາດ ການຜະລິດ

Production scale (1)
Production scale (2)
Production scale (3)
Production scale (4)

ງານວາງສະແດງ

Exhibition (1)
Exhibition (2)
Exhibition (3)
Exhibition (4)

ຕູ້

Cabinet (1)
Cabinet (2)
Cabinet (3)
Cabinet (4)

ສະພາແຫ່ງ

Assembly
Assembly (1)
Assembly (2)
Assembly (3)