تور کارخانه

استاتور و روتور

Stator and rotor (1)
Stator and rotor (2)
Stator and rotor (3)
Stator and rotor (4)

کنفرانس مطبوعاتی

Press conference (1)
Press conference (2)
Press conference (3)
Press conference (4)

کارخانه شرکت

Company factory (1)
Company factory (2)
Company factory (3)
Company factory (4)

مقیاس تولید

Production scale (1)
Production scale (2)
Production scale (3)
Production scale (4)

نمایشگاه

Exhibition (1)
Exhibition (2)
Exhibition (3)
Exhibition (4)

کابینت

Cabinet (1)
Cabinet (2)
Cabinet (3)
Cabinet (4)

مونتاژ

Assembly
Assembly (1)
Assembly (2)
Assembly (3)